BÀI GIẢNG GIÁO DỤC STEM TRƯỜNG HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI

BÀI GIẢNG GIÁO DỤC STEM TRƯỜNG HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI

Phân phối thực hiện theo 2 tuần/1 buổi, mỗi buổi 2 tiết,  35 tuần/năm học

(72 chủ đề GD STEM theo chương trình hiện hành và chương trình GDPT mới)

KHỐI LỚP 1

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
1.
2. 1 Chuồng nuôi thú cưng HĐ 1: Xác

định đặc điểm của thú cưng

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi. Tài liệu

“Chuồng nuôi thú cưng”

– Nêu được việc làm phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật

nuôi.

Chủ đề Tự nhiên, Sau Bài 26: Con gà, Bài

27: Con mèo

2
3.
4. 1 Chuồng nuôi thú cưng HĐ 2: Xây

dựng chuồng nuôi thú cưng

Lắp ghép mô hình “Chuồng nuôi thú

cưng”

–   Tài liệu

“Chuồng nuôi thú cưng”

–   Bộ kit

“Chuồng nuôi thú cưng”

– Làm được một số việc phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây trồng ở trường hoặc ở nhà và đối xử tốt với vật nuôi. Chủ đề Tự nhiên, Sau Bài 26: Con gà, Bài 27: Con mèo
2
5.
6. 1 Chuồng nuôi thú cưng HĐ 3: Trình bày thảo luận

về chuông nuôi

Thuyết trình về mô hình chuồng nuôi thú cưng –   Giấy A2

–   Bút chì

– Làm được một số việc phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây trồng ở trường hoặc ở nhà và

đối xử tốt với vật nuôi.

Chủ đề Tự nhiên, Sau Bài 26: Con gà, Bài 27: Con mèo
2
7.

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
8. 1 Âm thanh to đến mức nào Câu hỏi nghiên cứu:

Âm thanh to đến mức nào?

Hoạt động 1: Âm lượng của

âm thanh

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi –   Phiếu học tập.

–   Máy chiếu, máy tính, slides.

Lớp 1, Chủ đề: Con người và sức khỏe, Nội dung:

Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể.

Sau Bài 4: Bảo vệ mắt và tai, Sách TN&XH
2 Hoạt động 2: Âm thanh to đến mức nào Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi.

Tiến hành TN

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến âm thanh, cáp IE 1394)

–   Còi, âm thoa, loa, kèn,…)

9.
10. 1 Âm thanh to đến mức nào Câu hỏi nghiên cứu:

Âm thanh to đến mức nào?

Hoạt động 3: Âm thanh to đến mức nào Báo cáo kết quả TN –   Máy tính

–   Máy chiếu

–   Giấy A4

–   Bút chì

Lớp 1, Chủ đề: Con người và sức khỏe, Nội dung:

Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể.

Sau Bài 4: Bảo vệ mắt và tai, Sách TN&XH
2 Hoạt động 4: Tiếng ồn trong lớp học Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi. –   Phiếu học tập.

–   Máy chiếu, máy tính, slides.

11.
12. 1 Ngăn chặn tiếng ồn

Câu hỏi nghiên cứu:

Làm sao chúng ta có thể tự bảo

Hoạt động 1 – Mức đề-xi-ben nguy hiểm Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi –   Phiếu học tập.

–   Máy chiếu, máy tính, slides.

Lớp 1, Chủ đề: Con người và sức khỏe, Nội dung:

Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể.

Sau Bài 4: Bảo vệ mắt và tai, Sách TN&XH
2

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
vệ mình trước

âm thanh quá to?

13.
14. 1 Ngăn chặn tiếng ồn

Câu hỏi nghiên cứu:

Làm sao chúng ta có thể tự bảo vệ mình trước âm thanh quá to?

Hoạt động 2 – Làm thế nào để ngắt âm thanh? Đọc tài liệu –   Phiếu học tập.

–   Máy chiếu, máy tính, slides.

Lớp 1, Chủ đề: Con người và sức khỏe, Nội dung:

Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể.

Sau Bài 4: Bảo vệ mắt và tai, Sách TN&XH
2 Tiến hành thí nghiệm –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến âm thanh, cáp IE 1394)

–   Các hộp gỗ

cùng kích thước (khác chất liệu)

15.
16. 1 Ngăn chặn tiếng ồn

Câu hỏi nghiên cứu:

Làm sao chúng ta có thể tự bảo vệ mình trước

âm thanh quá to?

Hoạt động 2 – Làm thế nào để ngắt âm thanh? Báo cáo kết quả thí nghiệm –   Máy tính

–   Máy chiếu

–   Giấy A4

–   Bút chì

Lớp 1, Chủ đề: Con người và sức khỏe, Nội dung:

Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể.

Sau Bài 4: Bảo vệ mắt và tai, Sách TN&XH
2 Hoạt động 3 – Âm thanh có truyền xa hơn nữa không? Đọc tài liệu –   Phiếu học tập.

–   Máy chiếu, máy tính, slides.

17.

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
18. 1 Ngăn chặn tiếng ồn

Câu hỏi nghiên cứu:

Làm sao chúng ta có thể tự bảo vệ mình trước âm thanh quá to?

Hoạt động 3 – Âm thanh có truyền xa hơn nữa không? Tiến hành TN –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến âm thanh, cáp IE 1394)

–   Còi, thước dây

Lớp 1, Chủ đề: Con người và sức khỏe, Nội dung:

Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể.

Sau Bài 4: Bảo vệ mắt và tai, Sách TN&XH
2 Báo cáo TN –   Máy tính

–   Máy chiếu

–   Giấy A4

–   Bút chì

19.
20. 1 Ánh sáng và vật chất

Câu hỏi nghiên cứu:

Lượng ánh sáng có thể truyền qua các tấm kính là bao nhiêu?

Hoạt động 1 – Cuộc thi kính râm Đọc tài liệu –   Phiếu học tập.

–   Máy chiếu, máy tính, slides

Lớp 1, Chủ đề: Con người và sức khỏe, Nội dung:

Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể.

Sau Bài 4: Bảo vệ mắt và tai, Sách TN&XH
2 Tiến hành thí nghiệm –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến ánh sáng, cáp IE 1394)

–   Các kính râm khác nhau, giá đỡ, thước kẻ.

21.

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
22. 1 Ánh sáng và vật chất

Câu hỏi nghiên cứu:

Lượng ánh sáng có thể truyền qua các tấm kính là bao nhiêu?

Hoạt động 1 – Cuộc thi kính râm Báo cáo kết quả TN –   Máy tính

–   Máy chiếu

–   Giấy A4

–   Bút chì

Lớp 1, Chủ đề: Con người và sức khỏe, Nội dung:

Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể.

Sau Bài 4: Bảo vệ mắt và tai, Sách TN&XH
2 Hoạt động 2 – Ánh sáng có truyền qua mọi

vật liệu không?

Đọc tài liệu –   Phiếu học tập.

–   Máy chiếu, máy tính, slides

23.
24. 1 Ánh sáng và vật chất

Câu hỏi nghiên cứu:

Lượng ánh sáng có thể truyền qua các tấm kính là bao nhiêu

Hoạt động 2 – Ánh sáng có truyền qua mọi vật liệu không? Tiến hành thí nghiệm –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến ánh sáng, cáp IE 1394)

–   Các kính râm khác nhau, giá đỡ, thước kẻ.

Lớp 1, Chủ đề: Con người và sức khỏe, Nội dung:

Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể.

Sau Bài 4: Bảo vệ mắt và tai, Sách TN&XH
2 Báo cáo kết quả TN –   Máy tính

–   Máy chiếu

–   Giấy A4

–   Bút chì

25.
26. 1 Ánh sáng và vật chất Đọc tài liệu và trả lời câu

hỏi.

–   Phiếu học tập.

–   Máy chiếu, máy tính, slides

Lớp 1, Chủ đề: Con người và sức khỏe, Nội

dung:

Sau Bài 4: Bảo vệ mắt và tai,

Sách TN&XH

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
2 Câu hỏi nghiên cứu:

Lượng ánh sáng có thể truyền qua các tấm kính là bao nhiêu

Hoạt động 4 – Kính lọc sắc Tiến hành thí nghiệm –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến ánh sáng, cáp IE 1394)

–   Các tấm kính lọc sắc khác nhau.

Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể.
27.
28. 1 Ánh sáng và vật chất

Câu hỏi nghiên cứu:

Lượng ánh sáng có thể truyền qua các tấm kính

là bao nhiêu?

Hoạt động 4 – Kính lọc sắc Báo cáo kết quả TN –   Máy tính

–   Máy chiếu

–   Giấy A4

–   Bút chì

Lớp 1, Chủ đề: Con người và sức khỏe, Nội dung:

Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể.

Sau Bài 4: Bảo vệ mắt và tai, Sách TN&XH
2
29.
30. 1 Các chuyển động của trái đất Hoạt động: Tìm hiểu về ban ngày và ban đêm Đọc tài liệu Tài liệu về “ Các chuyển động của trái đất” Lớp 1, Chủ đề:Trái đất và bầu trời

Nội dung:

So sánh được ở mức độ đơn giản bầu trời ban ngày và ban đêm;

2
31.
32. 1

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
2 Các chuyển động của trái đất Hoạt động mở rộng: Chuyển động của trái đất Lắp ghép hệ mặt trời – Bộ kit “Các chuyển động của trái đất” Lớp 1, Chủ đề:Trái đất và bầu trời

Nội dung:

So sánh được ở mức độ đơn giản bầu trời ban

ngày và ban đêm;

33.
34. 1 Các chuyển động của trái đất Hoạt động mở rộng: Chuyển động của trái đất Thuyết trình về mô hình hệ mặt trời –   Giấy A2

–   Bút chì

Lớp 1, Chủ đề:Trái đất và bầu trời

Nội dung:

So sánh được ở mức độ đơn giản bầu trời ban ngày và ban đêm;

2
35.

 

KHỐI LỚP 2

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
1.
2. 1 Chuồng nuôi thú cưng HĐ 1: Xác

định môi trường sống của thú cưng

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi. Tài liệu

“Chuồng nuôi thú cưng”

–   Nêu được tên và nơi sống của một số thực vật, động vật xung quanh. – – Phân loại được thực vật, động vật theo môi trường sống

–   Tìm hiểu, điều tra một số thực vật và động vật có ở xung quanh và mô tả được môi trường sống

của chúng.

Chủ đề Tự nhiên, Sau Bài 28:Một số loài vật sống trên cạn, Bài 27: Một số loài vật sống

dưới nước.

2
3.
4. 1 Chuồng nuôi thú cưng HĐ 2: Xây

dựng chuồng nuôi thú

cưng

Lắp ghép mô

hình “Chuồng nuôi thú cưng”

–   Tài liệu

“Chuồng nuôi thú cưng”

–   Bộ kit

“Chuồng nuôi thú cưng”

– Nêu được những việc có thể làm để bảo vệ, hạn chế sự thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện. Chủ đề Tự nhiên, Sau Bài 28:Một số loài vật sống trên cạn, Bài 27: Một số loài vật sống

dưới nước.

2 Thảo luận về các yếu tố có thể giúp thú

cưng sống khỏe mạnh

5.
6. 1 Chuồng nuôi thú cưng HĐ 2: Xây

dựng chuồng

Thuyết trình về

mô hình chuồng nuôi thú cưng

–   Giấy A3

–   Bút chì

– Nêu được những việc có

thể làm để bảo vệ, hạn chế sự thay đổi môi

Chủ đề Tự nhiên,

Sau Bài 28:Một số loài vật sống trên

2

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
nuôi thú cưng trường sống của thực vật, động vật và chia sẻ với những người xung quanh

cùng thực hiện.

cạn, Bài 27: Một số loài vật sống dưới nước.
7.
8. 1 Hệ hô hấp Hoạt động 1: Tìm hiểu về hệ hô hấp ở người Đọc tài liệu và

trả lời câu hỏi

–   Tài liệu “Hệ hô hấp”

–   Máy chiếu, máy tính, slides.

Lớp 2, Chủ đề: Con người và sức khỏe, Nội dung:

Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của các cơ quan hô hấp trên sơ đồ, tranh ảnh, mô hình.

2
9.
10. 1 Hệ hô hấp Hoạt động 2: Xây dựng mô hình hệ

hô hấp

Lắp ghéo mô hình hệ hô hấp –   Bộ kit “Hệ hô hấp”

–   Tài liệu “Hệ hô hấp”

Lớp 2, Chủ đề: Con người và sức khỏe, Nội dung:

Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của các cơ quan hô hấp trên sơ đồ, tranh ảnh.

Nhận biết chức năng của cơ quan hô hấp qua hoạt động thở ra và hít vào Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và

tránh xa nơi có khói bụi

2 Hoạt động 3: Vận hành hoạt động

của hệ hô hấp

Tiến hành TN hít thở thực và TN với mô hình. –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến áp suất, cáp IE 1394)

–   Mô hình hệ hô hấp + mặt nạ đê thở.

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
để bảo vệ cơ quan hô

hấp.

11.
12. 1 Hệ hô hấp Hoạt động 3: Vận hành hoạt động của hệ hô hấp – Báo cáo kết quả TN + Thuyết trình về hoạt động của hệ hô hấp –   Giấy A3

–   Bút chì

Lớp 2, Chủ đề: Con người và sức khỏe, Nội dung:

Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của các cơ quan hô hấp trên sơ đồ, tranh ảnh.

Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô

hấp.

2 Hoạt động mở rộng: Sự thở khi cơ thể ở trạng thái đặc biệt Đọc tài liệu Tài liệu “Hệ hô hấp”
13.
14. 1 Lọc nước mini Hoạt động 1: Nước sạch và sự sống Đọc tài liệu Tài liệu “Lọc nước mini” Lớp 2, Chủ đề: Con người và sức khỏe (Chăm sóc và bảo vệ các cơ quan trong cơ thể), Nội dung: Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc uống đủ nước, không nhịn tiểu

để phòng tránh bệnh sỏi thận

Sau Bài 8: Ăn uống sạch sẽ, Sách TN&XH

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
2 Hoạt động 2: Thực hiện giải pháp lọc

nước sạch

Lắp ghép mô hình máy lọc nước mini Bộ kit “ Lọc nước mini” Tài liệu “Lọc nước mini”
15.
16. 1 Lọc nước mini Hoạt động 2: Thực hiện giải pháp lọc nước sạch Tiến hành TN Lọc nước –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến độ đục, cáp IE 1394)

–   Mô hình máy lọc nước và cốc đựng nước bẩn,..

Sau Bài 8: Ăn uống sạch sẽ, Sách TN&XH
2 Báo cáo + Thuyết trình sau khi lọc

nước

–   Giấy A3

–   Bút chì

17.
18. 1  

Nhà mát

Hoạt động 1: Xác định hướng xây nhà Đọc tài liệu –   Tài liệu “Nhà mát”.

–   Máy chiếu, máy tính, slides.

. Sau Bài 31: Mặt trời, Bài 32: Mặt trời và phương hướng, Sách

TN&XH

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
2 Hoạt động 2: Xây dựng mô hình

ngôi nhà

Lắp ghép mô hình nhà mát –   Bộ kit “Nhà mát”

–   Tài liệu “Nhà mát”.

19.
20. 1 Nhà mát Hoạt động 2: Xây dựng

mô hình ngôi nhà

Tiến hành TN khảo sát sự chênh lệch nhiệt độ theo

các hướng khác nhau.

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, 02 cảm biến nhiệt độ, cáp IE 1394)

–   Mô hình nhà mát, la bàn.

Sau Bài 31: Mặt trời, Bài 32: Mặt trời và phương hướng, Sách TN&XH
2 Trình bày báo các kết quả TN –   Phiếu học tập.

–   Máy chiếu, máy tính, slides.

21.
22. 1 Giữ ấm Câu hỏi nghiên cứu:

Làm cách nào để giữ ấm cho các vật?

Hoạt động 1

– Cách giữ ấm vật

Đọc tài liệu –   Phiếu học tập.

–   Máy chiếu, máy tính,

slides.

Lớp 2, Chủ đề: Trái đất và bầu trời, Nội dung: Lựa chọn được trang phục phù hợp theo mùa để giữ cơ thể khoẻ mạnh.
2 Hoạt động 2

– Làm ấm vật

Tiến hành TN –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab,

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
01 cảm biến nhiệt độ, cáp IE 1394)

– Gang tay

23.
24. 1 Giữ ấm Câu hỏi nghiên cứu:

Làm cách nào để giữ ấm cho các vật?

Hoạt động 2

– Làm ấm vật

Báo cáo kết quả TN –   Giấy A3

–   Bút chì

Lớp 2, Chủ đề: Trái đất và bầu trời, Nội dung: Lựa chọn được trang phục phù hợp theo mùa để giữ cơ thể khoẻ mạnh.
2 Hoạt động 3

– Găng tay có tạo ra nhiệt hay

không?

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi Phiếu học tập
25.
26. 1 Giữ ấm Câu hỏi nghiên cứu:

Làm cách nào để giữ ấm cho các vật?

Hoạt động 3

– Găng tay có tạo ra nhiệt hay không?

Tiến hành TN –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, 01 cảm biến nhiệt độ, cáp IE 1394)

–   Gang tay

Lớp 2, Chủ đề: Trái đất và bầu trời, Nội dung: Lựa chọn được trang phục phù hợp theo mùa để giữ cơ thể khoẻ mạnh. Sau Bài 4: Bảo vệ mắt và tai, Sách TN&XH
2 Báo cáo kết quả

TN

–   Giấy A3

–   Bút chì

27.

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
28. 1 Ánh sáng phản xạ Câu hỏi nghiên cứu: Các vật liệu phản xạ ánh sáng như thế nào? Hoạt động 2. Vật liệu nào phản xạ ánh sáng tốt

nhất?

Đọc tài liệu –   Phiếu học tập.

–   Máy chiếu,

máy tính, slides.

Lớp 2, Chủ đề: Trái đất và bầu trời, Nội dung: Lựa chọn được trang phục phù hợp theo mùa để giữ cơ thể khoẻ mạnh.
2 Tiến hành TN + Báo cáo TN –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, 01 cảm biến ánh sáng, cáp IE 1394)

–   Các vật liệu phản xạ ánh sáng khác

nhau.

29.
30. 1 Ánh sáng phản xạ Câu hỏi nghiên cứu: Các vật liệu phản xạ ánh sáng như thế nào? Hoạt động 3. Màu nào phản xạ ánh sáng tốt

nhất?

Đọc tài liệu –   Phiếu học tập.

–   Máy chiếu,

máy tính, slides

Lớp 2, Chủ đề: Trái đất và bầu trời, Nội dung: Lựa chọn được trang phục phù hợp theo mùa để giữ cơ thể khoẻ mạnh.
2 Tiến hành thí nghiệm

+ Báo cáo TN

–   Máy tính

–   Thiết bị

CMA (WiLab, cảm biến ánh

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
sáng, cáp IE 1394

)

– Các miếng nhựa có màu

sắc khác nhau

31.
32. 1 Các chuyển động của trái đất Hoạt động: Tìm hiểu về các mùa trong năm Đọc tài liệu – Tài liệu “ Các chuyển

động của trái đất”

Lớp 2, Chủ đề:Trái đất và bầu trời

Nội dung:

2 – Lắp ghép mô hình hệ mặt trời (Chưa lắp mặt

trăng)

– Bộ kit “ Các chuyển động của TĐ”
33.
34. 1 Các chuyển động của trái đất Hoạt động: Tìm hiểu về các mùa

trong năm

Thuyết trình (giữa mô hình và thực tế) –   Máy tính

–   Máy chiếu

–   Giấy A4

–   Bút chì

Lớp 2, Chủ đề:Trái đất và bầu trời
2
35.

 

KHỐI LỚP 3

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
1.
2. 1 Hệ hô hấp HĐ 1: Tìm hiểu mô hình hệ hô hấp ở

người.

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi. –   Tài liệu “Hệ hô hấp”

–   Máy tính, slides

Chủ đề: Con người và sức khỏe, Sau Bài 3, Sách

TNXH Lớp 3.

2 Hoạt động 2: Xây dựng mô hình hệ hô hấp Lắp ghép mô hình hệ hô hấp –   Tài liệu “Hệ hô hấp”

–   Bộ Kit “Hệ hô hấp”

3.
4. 1 Hệ hô hấp HĐ 3: Vận hành hoạt động hệ hô hấp Tiến hành TN Thuyết trình + Báo cáo TN –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến áp suất, cáp IE 1394)

–   Mô hình hệ hô hấp + mặt nạ đê thở.

–   Giấy A3

–   Bút chì

Chủ đề: Con người và sức khỏe, Sau Bài 3, Sách

TNXH Lớp 3.

2 Hoạt động 4: Sự thở khi cơ thể ở trạng thái đặc biệt. Tiến hành TN

+ Báo cáo TN

5.
6. 1 Điều chế kem đánh răng HĐ 1: Tìm hiểu về kem đánh răng Đọc tài liệu –   Tài liệu “Kem đánh răng”

–   Máy tính, slides

Chủ đề: Con người và sức khỏe, Sau Bài
2

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
4, Sách

TNXH Lớp 3.

7.
8. 1 Điều chế kem đánh răng Hoạt động 2: Điều chế kem đánh răng Tiến hành điều chế –   Tài liệu “Kem đánh răng”

–   Bộ vật liệu “Kem đánh rang”

–   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến

+ điện cực pH,

cáp IE 1394)

Chủ đề: Con người và sức khỏe, Sau Bài 4, Sách

TNXH Lớp 3.

2
9.
10. 1 Điều chế kem đánh răng Hoạt động 2: Điều

chế kem đánh răng:

Báo cáo + Thuyết trình Giấy A3

– Bút chì

Chủ đề: Con người và sức khỏe, Sau Bài 4, Sách

TNXH Lớp 3.

2 Hoạt động mở rộng: Tìm hiểu kem đánh rang với các vị khác nhau, phù hợp với

từng người.

Đọc tài liệu –   Tài liệu “Kem đánh răng”

–   Máy tính, slides

11.
12. 1 Nhà báo cháy Hoạt động 1: Đọc tài liệu – Tài liệu “Nhà báo cháy” Lớp 3, Chủ đề: Gia đình (Phòng Chủ đề: Xã hội, Sau Bài

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
2 Tìm hiểu vè phòng cháy, chữa cháy – Máy tính, slides tránh hỏa hoạn khi ở nhà” Nội dung: Thực hành ứng xử trong tình huống giả định khi có cháy xảy ra.

Điều tra, phát hiện được những thứ có thể gây cháy trong nhà và nói với

người lớn có biện pháp để phòng cháy

23: Phòng cháy khi ở nhà, Sách TNXH Lớp 3.
13.
14. 1 Nhà báo cháy Hoạt động 2: Xây dựng nhà báo cháy Lắp ghéo mô hình nhà báo cháy Tài liệu “Nhà báo cháy”

Bộ kit “Nhà báo cháy”

– Thiết bị CMA (CoachLab II, cảm biế nhiệt độ, cáp IE 1394)

Lớp 3, Chủ đề: Gia đình (Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà” Nội dung: Thực hành ứng xử trong tình huống giả định khi có cháy xảy ra.

Điều tra, phát hiện được những thứ có thể gây cháy trong

Chủ đề: Xã hội, Sau Bài 23: Phòng cháy khi ở nhà, Sách TNXH Lớp 3.

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
2 Hoạt động 3: Đánh giá hiệu quả của hệ thống Tiến hành vận hành Coach 7 điều khiển Tài liệu “Nhà báo cháy”

Bộ kit “Nhà báo cháy

nhà và nói với

người lớn có biện pháp để phòng

cháy

15.
16. 1 Nhà báo cháy Hoạt động 3: Đánh giá hiệu quả của hệ thống Tiến hành vận hành hệ thống

+ Báo cáo TN

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến độ đục, cáp IE 1394)

–   Mô hình nhà báo cháy + còi, bơm.

–   Giấy A3

–   Bút chì

Lớp 3, Chủ đề: Gia đình (Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà” Nội dung: Thực hành ứng xử trong tình huống giả định khi có cháy xảy ra.

Điều tra, phát hiện được những thứ có thể gây cháy trong nhà và nói với

người lớn có biện pháp để phòng

cháy

Chủ đề: Xã hội, Sau Bài 23: Phòng cháy khi ở nhà, Sách TNXH Lớp 3.
2 Hoạt động mở rộng: Tìm hiểu hệ thống báo cháy ngoài đời thực. Đọc tài liệu –   Tài liệu “Nhà báo cháy”

–   Máy tính, slides

17.
18. 1  

Điện mặt trời

Hoạt động 1: Sử dụng năng lượng điên mặt trời trong gia đình Đọc tài liệu –   Tài liệu “Điện mặt trời”.

–   Máy chiếu, máy

tính, slides.

Sau Bài 58: Mặt trời, Sách TN&XH

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
2 Hoạt động 2: Xây dựng mô hình ngôi nhà dùng NL mặt trời Lắp ghép mô hình Điện mặt trời –   Bộ kit “Điện mặt trờit”.

–   Tài liệu “Điện mặt trời”.

19.
20. 1 Điện mặt trời Hoạt động 2: Vận hành thử mô hình Vận hành mô hình (chiếu ánh sáng vào mái nhà để quạt và đèn HĐ, chưa chạy

Coach)

–   Mô hình Điện mặt trời

–   Đèn sưởi có gắn chiết áp.

Sau Bài 58: Mặt trời, Sách TN&XH
2 Thuyết hình về ngôi nhà sử

dụng NL mặt trời.

– Máy chiếu, máy tính, slides.
21.
22. 1 Nhìn thấy và được nhìn thấy

Câu hỏi nghiên cứu:

Ánh sáng

được truyền đi như thế nào và làm

Hoạt động 1 – Ánh sáng được truyền đi

như thế nào?

Đọc tài liệu –   Phiếu học tập.

–   Máy chiếu, máy tính, slides.

Sau Bài 58: Mặt trời, Sách TN&XH
2 Hoạt động 2 – Cường độ ánh sáng xung quanh một ngọn nến hoặc một bóng đèn Tiến hành TN –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, 01 cảm biến ánh sáng, cáp IE 1394)

–   Nến, diêm (hoặc đèn)

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
thế nào để

nhìn thấy nó?

23.
24. 1 Nhìn thấy và được nhìn thấy

Câu hỏi nghiên cứu: Làm cách nào để giữ

ấm cho các vật?

oạt động 2 – Cường độ ánh sáng xung quanh một ngọn nến hoặc một bóng đèn Báo cáo kết quả TN –   Giấy A3

–   Bút chì

Sau Bài 58: Mặt trời, Sách TN&XH
2 Hoạt động 3 – Nhìn thấy các vật Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi Phiếu học tập
25.
26. 1 Nhìn thấy và được nhìn thấy

Câu hỏi nghiên cứu: Làm cách nào để giữ ấm cho các

vật?

Hoạt động 3 – Nhìn thấy các vật Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi Phiếu học tập Sau Bài 58: Mặt trời, Sách TN&XH
2
27.
28. 1 Đọc tài liệu – Phiếu học tập.

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
2 Các chuyển động của trái đất Hoạt động 1: Tìm hiểu về các chuyển động

của trái đất.

– Máy chiếu, máy tính, slides. Lớp 3, Chủ đề: Trái đất và bầu trời (Một số đặc điểm của TĐ, TĐ trong hệ MT), Nội dung:

–   Chỉ và nói được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên sơ đồ, tranh ảnh.

–   Chỉ và trình bày được chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời trên sơ đồ và

(hoặc) mô hình.

Sau Bài 59.60: Sự chuyển động của trái đất, Sách TN&XH
29.
30. 1 Các chuyển động của trái đất Hoạt động 2. Xây dựng mô hình hệ MT Lắp ráp mô hình –   Tài liệu: “Hệ mặt trời”

–   Bộ kit “Hệ mặt trời”

Lớp 3, Chủ đề: Trái đất và bầu trời (Một số đặc điểm của TĐ, TĐ trong hệ MT), Nội dung: Sau Bài 59.60: Sự chuyển động của trái đất, Sách TN&XH
2 Tiến hành thí

nghiệm khảo sát về nhiệt độ

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, 02 cảm

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
và ánh sáng tại các cực và xích đạo. biến ánh sáng, 02 cảm biến nhiệt độ, 02 cáp IE 1394

)

–   Chỉ và nói được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên sơ đồ, tranh ảnh.

–   Chỉ và trình bày được chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời trên sơ đồ và

(hoặc) mô hình.

31.
32. 1 Các chuyển động của trái đất Hoạt động 3: Đánh giá kết quả khảo sát trên mô hình Báo cáo kết quả TN – Tài liệu “ Các chuyển động của trái đất” Lớp 3, Chủ đề: Trái đất và bầu trời (Một số đặc điểm của TĐ, TĐ trong hệ MT), Nội dung:

–   Chỉ và nói được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên sơ đồ, tranh ảnh.

–   Chỉ và trình bày được chiều chuyển

động của Trái Đất

Sau Bài 59.60: Sự chuyển động của trái đất, Sách TN&XH
2 – Bộ kit “ Các chuyển động của TĐ”

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
quanh mình nó và quanh Mặt Trời trên sơ đồ và

(hoặc) mô hình.

33.
34. 1 Các chuyển động của trái đất Hoạt động mở rộng: Tìm hiểu về vị trí của trái đất, mặt trăng, mặt trời vào ban ngày, ban đêm, những ngày trăng tròn, trăng khuyết, nhật thực, nguyệt thực Đọc tài liệu –   Phiếu học tập.

–   Máy chiếu, máy tính, slides.

Lớp 3, Chủ đề: Trái đất và bầu trời (Một số đặc điểm của TĐ, TĐ trong hệ MT), Nội dung:

–   Chỉ và trình bày được chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời trên sơ đồ và (hoặc) mô hình.

-Chỉ được chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất trên sơ đồ và (hoặc) mô hình.

–   Nêu được Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt

Trời, Mặt Trăng là

Sau Bài.64: Sự chuyển động của trái đất, Sách TN&XH
2

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
vệ tinh của Trái Đất.

– Giải thích được

hiện tượng ngày, đêm qua mô hình

35.

 

KHỐI LỚP 4

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
1.
2. 1 Phát điện gió HĐ 1: Tìm

hiểu về gió

và phát điện bằng sức gió

Đọc tài liệu –   Tài liệu “Phát điện gió”

–   Máy tính, slides

Chủ đề: Chất (Sự chuyển động của không khí)

Nội dung

Nhận biết được không khí chuyển động gây ra gió và nguyên nhân làm không khí chuyển động

, Sau Bài 37: Tại sao có gió, Sách Khoa học Lớp 4.
2 HĐ 2: Xây

dựng mô hình máy phát điện gió

Lắp ghép mô hình –   Tài liệu “Phát điện gió”

–   Bộ Kit “Máy phát điện gió”

3.
4. 1 Phát điện gió HĐ 2: Xây

dựng mô hình máy phát điện gió

Tiến hành TN –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (CoachLabII, cảm biến hiệu điện thế)

–   Mô hình máy phát điện gió.

Chủ đề: Chất (Sự chuyển động của không khí)

Nội dung

Nhận biết được không khí chuyển động gây ra gió và nguyên nhân làm không khí chuyển

động

, Sau Bài 37: Tại sao có gió, Sách Khoa học Lớp 4.
2 Thuyết trình

+ Báo cáo TN

–   Giấy A3

–   Bút chì

5.
6. 1 Âm thanh là gì

Câu hỏi nghiên cứu:

HĐ 1: Âm

thanh được

Đọc tài liệu –   Phiếu học tập.

–   Máy tính, slides

Lớp 4, Chủ đề: Âm thanh, Nội dung: Sau bài 41: Âm thanh, sách

Khoa học lớp 4

2

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
tạo ra như thế nào HĐ 2: Làm

cho âm thanh

nhìn thấy được

− Âm thanh; nguồn âm; sự lan truyền âm thanh
7.
8. 1 Âm thanh là gì HĐ 2: Làm

cho âm thanh nhìn thấy được

Tiến hành TN + Báo cáo kết quả TN –   Phiếu học tập

–   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến âm thanh, WiLab, cáp IE 1394)

–   Âm thoa, búa cao su

Lớp 4, Chủ đề: Âm thanh, Nội dung:

− Âm thanh; nguồn âm; sự lan truyền âm thanh

Sau bài 41: Âm thanh, sách Khoa học lớp 4
2 HĐ 3: Thay

đổi âm thanh

9.
10. 1 Tạo âm thanh bằng giọng nói Câu hỏi nghiên cứu:

Chúng ta tạo ra âm thanh như thế nào?

HĐ 1: Cảm

nhận âm thanh

Đọc tài liệu Giấy A3

– Bút chì

Lớp 4, Chủ đề: Âm thanh, Nội dung:

− Âm thanh; nguồn âm; sự lan truyền âm thanh

Sau bài 41: Âm thanh, sách Khoa học lớp 4
2 HĐ 2: Ghi

lại giọng nói của em

HĐ 3: Khảo sát nguyên âm

Tiến hành TN –   Phiếu học tập

–   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến âm thanh, WiLab, cáp IE 1394)

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
11.
12. 1 Tạo âm thanh bằng giọng nói Câu hỏi nghiên cứu:

Chúng ta tạo ra âm thanh như thế nào?

HĐ 2: Ghi

lại giọng nói của em

HĐ 3: Khảo sát nguyên

âm

Thuyết trình

+ Báo cáo kết quả TN

–   Máy tính, Slides

–   Giấy A3

Lớp 4, Chủ đề: Âm thanh, Nội dung:

− Âm thanh; nguồn âm; sự lan truyền âm thanh

Sau bài 41: Âm thanh, sách Khoa học lớp 4
2 HĐ 3: Khảo sát nguyên âm Đọc tài liệu, trả lời các câu hỏi ở cuối hoạt

động

Phiếu học tập
13.
14. 1 Tạo ra âm nhạc Câu hỏi nghiên cứu: Nhạc cụ phát ra âm thanh như thế nào HĐ 1: Âm

thanh của nhạc cụ HĐ 2: Âm

thanh phát ra

từ một dây đàn

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi –   Phiếu học tập

–   Máy tính, slides

Lớp 4, Chủ đề: Âm thanh, Nội dung:

− Vai trò, ứng dụng của âm thanh trong đời sống

Sau Bài 41: Âm thanh, Bài 43 + 44: Âm thanh trong cuộc sống Sách Khoa học lớp 4
2 HĐ 2: Âm

thanh phát ra

Tiến hành TN –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến âm thanh, cáp IE

1394, WiLab)

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
từ một dây đàn

HĐ 3: Âm

thanh của không khí

–   Hộp đàn một dây

–   Ống nghiệm bằng nhựa

15.
16. 1 Tạo ra âm nhạc Câu hỏi nghiên cứu: Nhạc cụ phát ra âm thanh như thế nào HĐ 2: Âm

thanh phát ra từ một dây đàn

HĐ 3: Âm

thanh của không khí

Báo cáo kết quả TN –   Máy tính, Slides

–   Giấy A3

Lớp 4, Chủ đề: Âm thanh, Nội dung:

− Vai trò, ứng dụng của âm thanh trong đời sống

Sau Bài 41: Âm thanh, Bài 43 + 44: Âm thanh trong cuộc sống Sách Khoa học lớp 4
2 HĐ 4: Chế

tạo nhạc cụ

Thiết kế nhạc cụ, đề xuất vật liệu trên lớp.

Nếu nhạc cụ đơn giản

có thể làm ngay tại lớp

–   Giấy A4

–   “Phiếu học tập”

17.

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
18. 1 Âm thanh truyền như thế nào?

Câu hỏi nghiên cứu:

Âm thanh được truyền đi như thế nào và bằng cách nào chúng ta nghe được âm thanh?

HĐ 1: Âm

thanh có làm di chuyển mọi thứ không

Đọc tài liệu

+ Tiến hành TN

–   Phiếu học tập

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến âm thanh, cáp IE 1394, WiLab)

–   Ống nhựa, hạt nhựa, vỏ bóng bay.

–   Còi

Lớp 4, Chủ đề: Âm thanh, Nội dung:

− Âm thanh; nguồn âm; sự lan truyền âm thanh.

Sau Bài 42: Sự lan truyền âm thanh, Sách Khoa học lớp 4
2 HĐ 2:

Âm thanh có truyền qua mọi thứ không

Đọc tài liệu

+ Tiến hành TN

–   Phiếu học tập

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến âm thanh, cáp IE 1394, WiLab)

–   Còi, thước kẻ, quả bóng nước, quả bóng chứa không khí.

19.
20. 1 Âm thanh truyền như thế nào?

Câu hỏi nghiên cứu:

Âm thanh được truyền đi như thế

HĐ 3: Em

nghe thấy âm thanh bằng cách nào

Đọc tài liệu Phiếu học tập Lớp 4, Chủ đề: Âm thanh, Nội dung:

− Âm thanh; nguồn âm; sự lan truyền âm thanh.

Sau Bài 42: Sự lan truyền âm thanh, Sách Khoa học lớp 4
2 HĐ 4: Làm

sao để có thể nghe được

Tiến hành TN –   Phiếu học tập

–   Máy tính

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
nào và bằng cách nào chúng ta nghe được âm thanh? âm thanh tốt hơn –   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến âm thanh, cáp IE 1394, WiLab)

–   Còi, miệng loa bằng giấy bìa,

thước kẻ.

21.
22. 1 Phòng cách âm HĐ 1: Tìm

hiểu tiếng ồn trong gia đình

Đọc tài liệu –   Phiếu học tập.

–   Máy chiếu, máy tính, slides.

Lớp 4, Chủ đề: Năng lượng (Âm thanh), Nội dung: Chống ô nhiễm tiếng ồn. Sau Bài 44, Sách Khoa học lớp 4
2 HĐ 2: Xây

dựng mô hình ngồi nhà

HĐ 3: Thực hiện giải pháp cách âm cho ngôi

nhà

Lắp ráp mô hình ngôi nhà –   Tài liệu “ Phòng cách âm”

–   Bộ kit “ Phòng cách âm”

23.
24. 1 Phòng cách âm HĐ 4: Đánh giá hiệu quả của giải pháp Tiến hành TN +

Thuyết trình

báo cáo TN

–   Giấy A3

–   Bút chì

–   Phiếu học tập

–   Máy tính

Lớp 4, Chủ đề: Năng lượng (Âm thanh), Nội dung: Chống ô nhiễm

tiếng ồn.

Sau Bài 44, Sách Khoa học lớp 4
2

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
–   Thiết bị CMA (WiLab,02 cảm biến âm thanh, cáp IE 1394, WiLab)

–   Mô hình nhà cách âm,

25.
26. 1 Nóng, Lạnh, Ấm!

Câu hỏi nghiên cứu: Bạn có tin vào cảm giác của mình không?

HĐ 1: Cảm

nhận nhiệt độ

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi Phiếu học tập Sau Bài 58: Mặt trời, Sách TN&XH
2 HĐ 2: Đo

nhiệt độ của nước

Tiến hành TN, Báo cáo TN. Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, 01 cảm biến nhiệt độ, 01 cáp IE 1394

)

–   Các cốc nước khác nóng, ấm, lạnh.

27.
28. 1 Nóng, Lạnh, Ấm!

Câu hỏi nghiên cứu: Bạn có tin

vào cảm giác của mình không?

HĐ 3: Đo

nhiệt độ của các vật khác nhau

Đọc tài liệu, Tiến hành TN, Báo cáo TN –   Phiếu học tập.

–   Máy chiếu, máy tính, slides.

Lớp 4, Chủ đề : Nhiệt, Nội dung:

− Nhiệt độ; sự truyền nhiệt-

Sau Bài 50 + 51: Nóng lạnh và nhiệt độ, Sách Khoa học lớp 4
2

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
29.
30. 1 Cách làm nguội nhanh

Câu hỏi nghiên cứu, Làm thế nào để làm mát đồ vật nhanh hơn?

HĐ 1: Nhiệt truyền như thế nào? Đọc tài liệu –   Phiếu học tập Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, 01 cảm biến nhiệt độ, 01 cáp IE 1394

)

–   Giấy A3

–   Bút chì

Lớp 4, Chủ đề : Nhiệt, Nội dung:

− Các vật dẫn nhiệt tốt và dẫn nhiệt kém; ứng dụng trong đời sống

Sau Bài 51: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt, Sách Khoa học lớp 4
2 HĐ 2: Cách làm nguội tốt nhất? Đọc tài liệu

+ Tiến hành TN + Báo cáo TN

31.
32. 1 Nhà mát HĐ 1: Tìm

hiểu về mô hình nhà mát

Đọc tài liệu – Tài liệu “ Nhà mát” Lớp 3, Chủ đề: Trái đất và bầu trời (Một số đặc điểm của TĐ, TĐ trong hệ MT), Nội dung:

–   Chỉ và nói được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên sơ đồ, tranh ảnh.

–   Chỉ và trình bày được chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời trên sơ đồ và (hoặc) mô

hình.

2 HĐ 2: Xây

dựng nhà mát

Lắp ghép mô hình “Nhà mát” –   Bộ kit “Nhà mát”

–   Tài liệu hưỡng dẫn

33.

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
34. 1 Nhà mát HĐ 2: Đánh giá giải pháp cách nhiệt cho nhà mát Tiến hành TN + Báo cáo TN –   Phiếu học tập Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, 02 cảm biến nhiệt độ, 01 cáp IE 1394

)

–   Giấy A3

–   Bút chì

Lớp 4, Chủ đề: Năng lượng (Nhiệt), Nội dung: Các vật dẫn nhiệt tốt, các vật dẫn nhiệt kém Sau Bài 52, Sách Khoa học lớp 4
2
35.

 

KHỐI LỚP 5

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
1.
2. 1 Kẹo tinh thể HĐ 1: Tìm hiểu về quá trình hòa tan và kết tinh Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi. –   Tài liệu “Kẹo tinh thể”

–   Máy tính, slides

– Chủ đề Chất (Sự biến đổi hóa học của chất) Chủ đề Vật chất và năng lượng, Sau Bài 38,39:Sự biến đổi hóa học của chất, Sách

khoa học lớp 5

2
3.
4. 1 Kẹo tinh thể HĐ 2: Xây dựng và lựa chọn phương án tiến hành TN Thiết kế phương án TN –   Tài liệu “Kẹo tinh thể”

–   Giấy A4

–   Bút chì

– Chủ đề Chất (Sự biến đổi hóa học của chất) Chủ đề Vật chất và năng lượng, Sau Bài 38,39:Sự biến đổi hóa học của chất, Sách

khoa học lớp 5

2
5.
6. 1 Kẹo tinh thể HĐ 3: Tiến hành TN làm kẹo tinh thể. Tiến hành TN –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến nhiệt độ, cáp IE 1394)

–   Các nguyên liệu để làm kẹo tinh thể.

– Chủ đề Chất (Sự biến đổi hóa học của chất) Chủ đề Vật chất và năng lượng, Sau Bài 38,39:Sự biến đổi hóa học của chất, Sách khoa học lớp 5
2 Thuyết trình +

Báo cáo kết quả TN

–   Giấy A3

–   Bút chì

–   Máy tính, Slides

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
7.
8. 1 Giao thông an toàn Hoạt động 1: Tìm hiểu về đèn giao thông Đọc tài liệu và

trả lời câu hỏi

–   Tài liệu “Đèn giao thông”

–   Máy chiếu, máy tính, slides.

Chủ đề Con người và sức khỏe, Sau Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, Sách khoa học lớp

5

2
9.
10. 1 Giao thông an toàn Hoạt động 2:

Xây dựng mô hình đèn giao

thông tại giao lộ

Lắp ghéo mô hình Đèn giao thông –   Bộ kit “Đèn giao thông”

–   Tài liệu “Đèn giao thông”

Chủ đề Con người và sức khỏe, Sau Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, Sách khoa học lớp 5
2 Hoạt động 3: Vận hành hoạt động của mô hình đèn giao thông Tiến hành chạy thử mô hình –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (CoachLabII, cảm biến áp suất, cáp IE 1394)

–   Mô hình đèn giao thông

11.
12. 1 Giao thông an toàn Hoạt động 3: Vận hành hoạt động của mô hình đèn giao

thông

– Báo cáo kết quả TN + Thuyết trình về hoạt động đèn

giao thông

–   Giấy A3

–   Bút chì

Chủ đề Con người và sức khỏe, Sau Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao

thông đường bộ,

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
2 Hoạt động mở rộng: Tính toán, điều chỉnh câu lệnh cho phù hợp với đèn giao thông trong

thực tế.

Đọc tài liệu Tài liệu “Đèn giao thông” Sách khoa học lớp 5
13.
14. 1  

Điện mặt trời

Hoạt động 1: Sử dụng năng

lượng điên mặt trời trong gia

đình

Đọc tài liệu –   Tài liệu “Điện mặt trời”.

–   Máy chiếu, máy tính, slides.

Chủ đề: Năng lượng, Nội dung: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy. Sau Bài 41: Năng lượng mặt trời, Sách Khoa học 5
2 Hoạt động 2: Xây dựng mô hình ngôi nhà dùng NL mặt trời Lắp ghép mô hình Điện mặt trời –   Bộ kit “Điện mặt trờit”.

–   Tài liệu “Điện mặt trời”.

15.
16. 1 Điện mặt trời Hoạt động 3: Vận hành thử mô hình Vận hành mô hình (chiếu ánh sáng vào

mái nhà để

–   Mô hình Điện mặt trời

–   Đèn sưởi có gắn chiết áp.

Chủ đề: Năng lượng, Nội dung: Năng lượng mặt trời, gió và nước

chảy.

Sau Bài 41: Năng lượng mặt trời, Sách Khoa học 5

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
quạt và đèn

HĐ, chưa chạy Coach)

2 Thuyết hình về ngôi nhà sử dụng NL mặt

trời.

– Máy chiếu, máy tính, slides.
17.
18. 1  

Điện mặt trời

Hoạt động 4: Khảo sát độ sáng của đèn chiếu đến và HĐT sinh ra

(Độ sáng khi hệ thống HĐ)

Tiến hành TN –   Mô hình Điện mặt trời

–   Đèn sưởi có gắn chiết áp.

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (CoachLabII, 01 cảm biến HĐT, 01 cảm biến ánh sáng, cáp IE 1394)

Chủ đề: Năng lượng, Nội dung: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy. Sau Bài 41: Năng lượng mặt trời, Sách Khoa học 5
2 Thuyết trình, báo cáo kết

quả TN

– Giấy A3
19.
20. 1 Phát điện gió Hoạt động 1: Tìm hiểu về gió và phát điện bằng sức gió Đọc tài liệu –   Tài liệu

“Phát điện gió”

–   Máy chiếu, máy tính, slides.

Chủ đề: Năng lượng, Nội dung: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy. Sau Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy, Sách

Khoa học 5

2

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
21.
22. 1 Phát điện gió Hoạt động 2 Xây dựng mô hình máy phát

điện gió

Lắp ghép mô hình –   Tài liệu

“Phát điện gió”

–   Bộ kit “ Máy phát điện gió”

Chủ đề: Năng lượng, Nội dung: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy. Sau Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy, Sách Khoa học 5
2 Hoạt động 3 – Vận hành máy phát điện gió Chạy thử mô hình –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (CoachLabII, 01 cảm biến hiệu điện thế, cáp IE 1394)

–   Mô hình máy phát điện gió

23.
24. 1 Phát điện gió Hoạt động 3 – Vận hành máy

phát điện gió

Báo cáo kết quả TN –   Giấy A3

–   Bút chì

Chủ đề: Năng lượng, Nội dung: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy. Sau Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy, Sách Khoa học 5
2 Hoạt động mở rộng: Điều

chỉnh câu lệnh để vẫn có điện khi tuapin gió quay chậm.

Chạy thử mô hình –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (CoachLabII, 01 cảm biến hiệu điện thế, cáp IE 1394)

–   Mô hình máy phát điện gió

25.
26. 1 Đọc tài liệu Tài liệu “Lọc nước

mini”.

Chủ đề: Sinh vật và

môi trường, Nội dung:

Sau Bài 70, Sách

Khoa học 5

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
Lọc nước mini Hoạt động 1: Nước sạch và sự sống – Máy chiếu, máy

tính, slides.

Thực hiện được một số việc làm thiết thực, phù hợp để góp phần bảo

vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

2 Đề xuất

phương án lọc nước

 

– Giấy A3

27.
28. 1 Lọc nước mini Hoạt động 2: Xây dựng mô hình lọc nước mini Lắp ghép mô hình Tài liệu “Lọc nước mini”

Bộ kit “Lọc nước mini”

Chủ đề: Sinh vật và môi trường, Nội dung: Thực hiện được một số việc làm thiết thực, phù hợp để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Sau Bài 70, Sách Khoa học 5
2 Tiến hành TN

+ Báo cáo TN

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, 01 cảm biến độ đục, 01 cảm biến + điên cực pH, cáp IE 1394)

–   Mô hình lọc nước mini

29.
30. 1 Lọc nước mini Hoạt động 2: Xây dựng mô hình lọc nước mini Báo cáo kết quả TN Giấy A3, Máy tính, Slides Chủ đề: Sinh vật và môi trường, Nội dung: Thực hiện được một số việc làm thiết thực, phù hợp để góp phần bảo Sau Bài 70, Sách Khoa học 5

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
2 Hoạt động mở rộng: Nghiên cứu hệ thống lọc

nước ở trường, ở nhà.

Đọc tài liệu Tài liệu “Lọc nước mini”.
31.
32. 1 Làm ấm hơn

Câu hỏi nghiên cứu Làm thế nào để làm một vật ấm hơn?

Hoạt động: Hiệu ứng nhà kính Đọc tài liệu –   Phiếu học tập

–   Máy tính, slides

Chủ đề: Sinh vật và môi trường (Tác động của con người đến môi trường)

Nội dung:

Thu thập được một số thông tin, bằng chứng cho thấy con người có những tác động tiêu cực và những tác động tích cực đến môi trường và tài nguyên

thiên nhiên.

Sau 68, Một số biện pháp bảo vệ môi trường, Sách Khoa học 5
2 Hoạt động: Hiệu ứng nhà kính Tiến hành TN –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (WiLab, 01 cảm biến nhiệt độ, cáp IE 1394)

–   Mô hình lọc nước mini

33.
34. 1 Làm ấm hơn

Câu hỏi nghiên cứu

Hoạt động: Hiệu ứng nhà kính Báo cáo TN + Thuyết trình (giữa mô hình và thực tế) –   Máy tính

–   Máy chiếu

–   Giấy A4

–   Bút chì

Chủ đề: Sinh vật và môi trường (Tác động của con người đến môi trường)

Nội dung:

Sau 68, Một số biện pháp bảo vệ môi trường, Sách Khoa học 5
2

 

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT GDPT mới CT hiện hành
Làm thế nào để làm một vật ấm hơn? Thu thập được một số thông tin, bằng chứng cho thấy con người có những tác động tiêu cực và những tác động tích cực đến môi trường và tài nguyên

thiên nhiên.

35.

 

KHỐI LỚP 6

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT mới CT cũ
1.
2. 1 Cân chính xác HĐ 1: Tìm hiểu về ưu nhược điểm của các loại cân khác nhau Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi.

Thảo luận

–   Sách STEM 6

–  Máy tính có kết nối mạng, slides

Chủ đề “Các phép đo” và chủ đề “Lực”

Nội dung:

Đo được khối

lượngbằng cân.

Đo được lực bằng lực kế lò xo, đơn vị (Newton, kí hiệu

N) (không yêu cầu giải thích nguyên lí đo)

– Khối lượng và trọng lượng

– Biến dạng của lò xo

Từ bài 5 đến bài 10 (Lực đàn hồi, đo lực,…) sách giáo khoa Vật Lí 6
2
3.
4. 1 Cân chính xác HĐ 2 + 3: Xây

dựng và lựa chọn các phương án nghiên cứu tính chất của lò xo

Thiết kế phương án TN

Thảo luận

–   Sách STEM 6

–  Máy tính có mạng internet.

–   Giấy A4

–   Bút chì

Chủ đề “Các phép đo” và chủ đề “Lực”

Nội dung:

Đo được khối

lượng bằng cân.

Từ bài 5 đến bài 10 (Lực đàn hồi, đo lực,…) sách giáo khoa Vật Lí 6
2

 

 

Đo được lực bằng lực kế lò xo, đơn vị (Newton, kí hiệu

N) (không yêu cầu giải thích nguyên lí đo)

– Khối lượng và trọng lượng

– Biến dạng của lò xo

5.
6. 1 Cân chính xác HĐ 4: Xây dựng các mẫu khảo sát để thử nghiệm Thảo luận

+ Thuyết trình

–   Sách STEM Lớp 6

–   Giấy A3

–   Bút chì

–   Máy tính, Slides

Chủ đề “Các phép đo” và chủ đề “Lực”

Nội dung:

Đo được khối

lượng bằng cân. Đo được lực bằng lực kế lò xo, đơn vị (Newton, kí hiệu

N) (không yêu cầu giải thích nguyên lí đo)

– Khối lượng và trọng lượng

– Biến dạng của lò

xo

Từ bài 5 đến bài 10 (Lực đàn hồi, đo lực,…) sách giáo khoa Vật Lí 6
2 HĐ 5: Kết nối mô hình mẫu với các thiết bị cảm biến để khảo sát

HĐ 6: Đánh giá và điều chỉnh quá trình

Tiến hành TN –   Máy tính

–  Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến lực, cáp IE 1394)

–  Hộp Kit chứa mô hình cân chính xác.

–   Sách STEM Lớp 6

7.

 

 

8. 1 Cân chính xác Hoạt động 7: Tạo mẫu lò xo cho cân

Hoạt động 8: Tạo cân (kết hợp sử dụng cảm biến lực để xác định độ chia)

–   Lắp ráp, chế tạo thử nghiệm mô hình cân chính xác

–   Thảo luận

–   Sách

–   STEM Lớp 6

–   Giấy A3

–   Bút dạ

–   Máy tính

–  Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến lực, cáp IE 1394)

–  Hộp Kit chứa mô hình cân chính xác.

Chủ đề “Các phép đo” và chủ đề “Lực”

Nội dung:

Đo được khối

lượng bằng cân. Đo được lực bằng lực kế lò xo, đơn vị (Newton, kí hiệu N)

– Khối lượng và trọng lượng

– Biến dạng của lò xo

Từ bài 5 đến bài 10 (Lực đàn hồi, đo lực,…) sách giáo khoa Vật Lí 6
2 Hoạt động 9: Giải pháp sáng tạo (test thử cân vừa chế tạo)

Hoạt động 10: Trình bày, báo

cáo kết quả TN HĐ 11: Mở rộng

Tiến hành TN

Báo cáo KQ TN

Thảo luận

9.
10. 1 Ánh sáng và lá phổi xanh Hoạt động 1: Thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình

quang hợp.

Thảo luận, đọc tài liệu  

– Sách “STEM 6”

Chủ đề: Oxy và không khí Chương 4: Lá, Sau Bài 21: Quang hợp,22: Các điều kiện ảnh hưởng đến quang hợp,23: Cây có hô hấp không Sách Sinh học lớp 6
2 Hoạt động 2 +3: Ðề xuất và lựa chọn phương án

tiến hành TN

 

 

11.
12. 1 Ánh sáng và lá phổi xanh Hoạt động 3: Tiến hành các TN để khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến QT

Quang hợp

Tiến hành thí nghiệm –   Máy tính

–  Thiết bị CMA (Wilab, cảm biến màu, cáp IE 1394)

–  Hộp dụng cụ “Ánh sáng và lá phổi xanh”

 

–   Giấy A3

–   Bút chì

Chủ đề: Oxy và không khí Chủ đề Con người và sức khỏe, Sau Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, Sách khoa học lớp 6
2
13.
14. 1  

Ánh sáng và lá phổi xanh

Hoạt động 4: Báo cáo kết quả TN Thuyết trình –   STEM 6

–  Máy chiếu, máy tính, slides.

Chủ đề: Oxy và không khí Chủ đề Con người và sức khỏe, Sau Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, Sách Sinh học lớp 6
2 Hoạt động 5: Tìm hiểu về các câu

hỏi mở rộng

Thuyết trình

Thảo luận

– Bộ dụng cụ “Ánh sáng và lá

phổi xanh”

15.
16. 1 Quạt điện thông minh Hoạt động 1: Xác định vấn đề cần tìm tòi: (Thiết kế quạt thay đổi theo

nhiệt độ môi trường)

Đọc tài liệu

+ Thảo luận

–   Sách STEM 6

–  Máy chiếu, máy tính, slides.

Chủ đề: Các phép đo (Đo nhiệt độ…) Sau Bài 23: Thực hành đo nhiệt độ Sách Vật Lí 6
2
17.
18. 1 Lắp ghép – Sách STEM 6

 

 

2 Quạt điện thông minh Hoạt động 2 + 3: Chế tạo quạt điện thông minh, lắp ráp và chỉnh sửa các câu lệnh điều khiển quạt Kết nối máy tính để điều khiển –   Máy tính

–  Thiết bị CMA (CoachLabII, 01 cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt độ, cáp IE 1394)

–  Bộ kit “Quạt điện thông minh”

Chủ đề: Các phép đo (Đo nhiệt độ…) Sau Bài 23: Thực hành đo nhiệt độ Sách Vật Lí 6
19.
20. 1 Quạt điện thông minh Hoạt động 4 + 5: Thuyết trình báo cáo sản phẩm + Thảo luận về các câu hỏi mở rộng Thuyết trình, Thảo luận –   Sách STEM 6

–   Máy tính

–  Thiết bị CMA (CoachLabII, 01 cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt độ, cáp IE 1394)

–  Bộ kit “Quạt điện thông minh”

Chủ đề: Các phép đo (Đo nhiệt độ…) Sau Bài 23: Thực hành đo nhiệt độ Sách Vật Lí 6
2
21.
22. 1 Chất tạo màu tự nhiên (SP1:

Làm bánh trôi ngũ sắc)

Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ

cần tìm tòi, khám phá,

Đọc tài liệu, Thảo luận –   Sách STEM 6

–  Máy chiếu, máy tính, slides.

Chủ đề: Các trạng thái của chất, Nội dung: Sự chuyển đổi thể

Chủ đề: Đa dạng của thực vật, Nội dung: Vai trò của

Sau Bài 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng, Bài 23,24: Nóng chảy và

đông đặc, Sách Vật Lí 6

Sau Bài 28: Cấu tạo và chức năng của

2 Hoạt động 2,3: Xây dựng và lựa chọn các phương

án khả thi

 

 

thực vật trong đời

sống tự nhiên.

hoa,29: Các loại hoa

Sách Sinh học 6

23.
24. 1 Chất tạo màu tự nhiên (SP1:

Làm bánh trôi ngũ sắc)

Hoạt động 4,5: Thực hiện quy trình chế biến, tìm tòi khám phá Tiến hành TN –   Sách STEM 6

–   Máy tính

–  Thiết bị CMA (WiLab, 01 cảm biến nhiệt độ, cáp IE 1394)

–  Bộ dụng cụ “Chất tạo màu tự nhiên”

Chủ đề: Các trạng thái của chất, Nội dung: Sự chuyển đổi thể

Chủ đề: Đa dạng của thực vật, Nội dung: Vai trò của thực vật trong đời sống tự nhiên.

Sau Bài 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng, Bài 23,24: Nóng chảy và

đông đặc, Sách Vật Lí 6

Sau Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa,29: Các loại hoa Sách Sinh học 6

2 Hoạt động 6,7,8: Báo cáo, trình bày về sản phẩm, tìm hiểu, mở rộng vấn đề Thuyết trình + Thảo luận –   Máy tính

–  Thiết bị CMA (CoachLabII, 01 cảm biến hiệu điện thế, cáp IE 1394)

–  Mô hình máy phát điện gió

25.
26. 1 Chất tạo màu tự nhiên (SP 2: Làm nến thơm) Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ cần tìm tòi, khám

phá,

Đọc tài liệu, Thảo luận –   Sách STEM 6

–  Máy chiếu, máy tính, slides.

Chủ đề: Các trạng thái của chất, Nội dung: Sự chuyển đổi thể

Chủ đề: Đa dạng của thực vật, Nội dung: Vai trò của thực vật trong đời sống tự nhiên.

Sau Bài 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng, Bài 23,24: Nóng chảy và

đông đặc, Sách Vật Lí 6

Sau Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa,29: Các loại hoa

Sách Sinh học 6

2 Hoạt động 2,3: Xây dựng và lựa Đề xuất phương án lọc nước

 

 

chọn các phương

án khả thi

27.
28. 1 Chất tạo màu tự nhiên (SP2:

Làm nến thơm)

Hoạt động 4,5: Thực hiện quy trình chế biến, tìm tòi khám phá Tiến hành TN –   Sách STEM 6

–   Máy tính

–  Thiết bị CMA (WiLab, 01 cảm biến nhiệt độ, cáp IE 1394)

–  Bộ dụng cụ “Chất tạo màu tự nhiên”

Chủ đề: Các trạng thái của chất, Nội dung: Sự chuyển đổi thể

Chủ đề: Đa dạng của thực vật, Nội dung: Vai trò của thực vật trong đời sống tự nhiên.

Sau Bài 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng, Bài 23,24: Nóng chảy và

đông đặc, Sách Vật Lí 6

Sau Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa,29: Các loại hoa Sách Sinh học 6

2 Hoạt động 6,7,8: Báo cáo, trình bày về sản phẩm, tìm hiểu, mở rộng vấn đề Thuyết trình + Thảo luận –   Máy tính

–  Thiết bị CMA (CoachLabII, 01 cảm biến hiệu điện thế, cáp IE 1394)

–  Mô hình máy phát điện gió

29.
30. 1 Sản xuất nước sạch Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ

cần tìm tòi

Đọc tài liệu Thảo luận Chủ đề: Các trạng thái của chất, Nội dung: Sự chuyển đổi thể Sau Bài 27 Sự bay hơi và ngưng tụ sách Vật Lí 6
2 Hoạt động 2: Xây dựng các Phương

án thực hiện

 

 

31.
32. 1 Sản xuất nước sạch Hoạt động 3: Lắp ghép mô hình sản xuất nước sạch theo phương pháp lọc và phương pháp chưng cất Lắp ghép mô hình –   Sách STEM 6

–   Máy tính

–  Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến độ đục, cảm biến pH, cáp IE 1394)

–  Bộ kit “Sản xuất nước sạch”

Chủ đề: Các trạng thái của chất, Nội dung: Sự chuyển đổi thể Sau Bài 27 Sự bay hơi và ngưng tụ sách Vật Lí 6
2
33.
34. 1 Sản xuất nước sạch Hoạt động 4; Tiến hành TN đo độ pH, độ đục trước và sau khi lọc Tiến hành thí nghiệm –   Sách STEM 6

–   Máy tính

–  Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến độ đục, cảm biến pH, cáp IE 1394)

–  Bộ kit “Sản xuất nước sạch”

Chủ đề: Các trạng thái của chất, Nội dung: Sự chuyển đổi thể Sau Bài 27 Sự bay hơi và ngưng tụ sách Vật Lí 6
2
35. 1 Sản xuất nước sạch Hoạt động 5: Báo cáo, thuyết trình, tìm hiểu mở rộng

vấn đề

Thuyết trình, thảo luận – Máy tính, Slides, máy chiếu Chủ đề: Các trạng thái của chất, Nội dung: Sự chuyển

đổi thể

Sau Bài 27 Sự bay hơi và ngưng tụ sách Vật Lí 6
2

 

KHỐI LỚP 7

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức

Thiết bị, tài liêu CT mới CT cũ
1.
2. 1 Lò sấy nông sản HĐ 1: Tìm

hiểu về ưu nhược điểm

của các loại lò sấy khác nhau

HĐ2: Thiết kế mô hình lò sấy

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi. Thảo luận –   Sách STEM 7

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

–   Giấy A3

Chủ đề “Ánh sáng”, Sự phản xạ của ánh sáng.

Nội dung:

–   Thực hiện thí nghiệm thu

được năng lượng ánh sáng; từ đó, nêu được ánh sáng là một dạng của năng lượng.

–   Vận dụng được định luật

phản xạ ánh sáng trong một số trường hợp đơn giản.

Bài 4: ĐL

phản xạ ánh sáng (Sách Vật Lí 7)

Bài 5: Gương cầu lõm (Sách Vật Lí 7)

2
3.
4. 1 Lò sấy nông sản HĐ 3: Đề xuất

các phương án thí nghiệm

Thiết kế phương án TN Và lắp ráp mô hình lò sấy. –   Sách STEM 7

–   Máy tính có mạng internet.

–   Giấy A4

–   Bút chì

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (CoachLabII, 02 cảm biến ánh sáng, 01 cảm biến nhiệt độ, 01 cảm biến độ ẩm, 01 hộp công

Chủ đề “Ánh sáng”, Sự phản xạ của ánh sáng.

Nội dung:

–   Thực hiện thí nghiệm thu

được năng lượng ánh sáng; từ đó, nêu được ánh sáng là một dạng của năng lượng.

–   Vận dụng được định luật phản xạ ánh sáng trong một số trường hợp đơn giản.

Bài 4: ĐL

phản xạ ánh sáng (Sách Vật Lí 7)

Bài 5: Gương cầu lõm (Sách Vật Lí 7)

2
khảo sát các
đặc điểm của
lò sấy.
HĐ 4: Lắp ráp mô hình

 

 

tắc 063 , cáp IE 1394, cáp chuyển đổi BT 4mm)

–   Hộp kit “Lò sấy nông sản”.

–   Sách STEM Lớp 7

5.
6. 1 Lò sấy nông sản HĐ 5: Tiến hành thí nghiệm 1,2 Tiến hành TN –   Sách STEM 7

–   Máy tính có mạng internet.

–   Giấy A4

–   Bút chì

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (CoachLabII, 02 cảm biến ánh sáng, 01 cảm biến nhiệt độ, 01 cảm biến độ ẩm, 01 hộp công tắc 063 , cáp IE 1394, cáp chuyển đổi BT 4mm)

–   Hộp kit “Lò sấy nông sản”.

–   Sách STEM Lớp 7

Chủ đề “Ánh sáng”, Sự phản xạ của ánh sáng.

Nội dung:

–   Thực hiện thí nghiệm thu

được năng lượng ánh sáng; từ đó, nêu được ánh sáng là một dạng của năng lượng.

–   Vận dụng được định luật phản xạ ánh sáng trong một số trường hợp đơn giản.

Bài 4: ĐL

phản xạ ánh sáng (Sách Vật Lí 7)

Bài 5: Gương cầu lõm (Sách Vật Lí 7)

2  

HĐ 6: Báo cáo kết quả TN 1,2

Báo cáo, thuyết trình
7.
8. 1 Lò sấy nông sản HĐ 7: Tiến hành thí nghiệm 3,4 Tiến hành TN –   Sách STEM 7

–   Máy tính có mạng internet.

–   Giấy A4

Chủ đề “Ánh sáng”, Sự phản xạ của ánh sáng.

Nội dung:

Bài 4: ĐL

phản xạ ánh sáng (Sách Vật Lí 7)

 

 

2  

HĐ 8: Báo cáo kết quả TN 1,2

Báo cáo, thuyết trình –   Bút chì

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (CoachLabII, 02 cảm biến ánh sáng, 01 cảm biến nhiệt độ, 01 cảm biến độ ẩm, 01 hộp công tắc 063 , cáp IE 1394, cáp chuyển đổi BT 4mm)

–   Hộp kit “Lò sấy nông sản”.

–   Sách STEM Lớp 7

–   Thực hiện thí nghiệm thu

được năng lượng ánh sáng; từ đó, nêu được ánh sáng là một dạng của năng lượng.

–   Vận dụng được định luật phản xạ ánh sáng trong một số trường hợp đơn giản.

Bài 5: Gương cầu lõm (Sách Vật Lí 7)
9.
10. 1 Nhà kính thông mình Hoạt động 1:

Tìm hiểu về

các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng

của cây và mô hình nhà kính.

Thảo luận, đọc tài liệu –   Sách STEM 7

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

–   Giấy A3

Chủ đề: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.

Nội dung: – + Các nhân tố ảnh hưởng – điều hoà sinh trưởng và các phương pháp điều khiển sinh trưởng, phát triển.

(Nêu được các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật (nhân tố nhiệt độ, ánh

sáng, nước, dinh dưỡng).

Chương 3:Điện học, Sau bài 21: Sơ đồ mạch điện, chiều dòng

điện, Sách Vật lí lớp 7, Chương 3:Điện học, Sau bài 21: Sơ đồ mạch điện, chiều dòng

điện, Sách Vật lí lớp 7,

2
11.

 

 

12. 1 Nhà kính thông minh Hoạt động 2: Lắp ghép mô

hình nhà kính

Lắp ghép, vận hành hệ thống điều khiển. –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (CoachLab II, cảm biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng, cảm biến nhiệt độ, cáp BT – 4mm, cáp IE 1394)

–   Hộp dụng cụ “Nhà kính thông minh”

–   Giấy A3

–   Bút chì

Chủ đề: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.

Nội dung: – + Các nhân tố ảnh hưởng – điều hoà sinh trưởng và các phương pháp điều khiển sinh trưởng, phát triển.

(Nêu được các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật (nhân tố nhiệt độ, ánh

sáng, nước, dinh dưỡng).

Chương 3:Điện học, Sau bài 21: Sơ đồ mạch điện, chiều dòng

điện, Sách Vật lí lớp 7, Chương 3:Điện học, Sau bài 21: Sơ đồ mạch điện, chiều dòng

điện, Sách Vật lí lớp 7,

2 Hoạt động 2: Vận hành hệ thống nhà kính hoạt động tự động
13.
14. 1  

Nhà kính thông minh

Hoạt động 4: Báo cáo kết quả TN. Thuyết trình –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (CoachLab II, cảm biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng, cảm biến nhiệt độ, cáp BT – 4mm, cáp IE 1394)

–   Hộp dụng cụ “Nhà kính thông minh”

–   Giấy A3

–   Bút chì

Chủ đề: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.

Nội dung: – + Các nhân tố ảnh hưởng – điều hoà sinh trưởng và các phương pháp điều khiển sinh trưởng, phát triển.

(Nêu được các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật (nhân tố nhiệt độ, ánh

sáng, nước, dinh dưỡng).

Chương 3:Điện học, Sau bài 21: Sơ đồ mạch điện, chiều dòng

điện, Sách Vật lí lớp 7, Chương 3:Điện học, Sau bài 21: Sơ đồ mạch điện, chiều dòng

điện, Sách Vật lí lớp 7,

2 Hoạt động 5: Tìm hiểu về các câu hỏi mở rộng Thuyết trình Thảo luận

 

 

15.
16. 1 Nhà cách âm Hoạt động 1: Tìm hiểu về các vật liệu cách âm và các loại nhà cách âm Đọc tài liệu + Thảo luận –   Sách STEM 7

–   Máy chiếu, máy tính, slides.

Chủ đề: Âm thanh

Nội dung: Độ to, độ cao của âm

(Lấy được ví dụ về vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém. – Giải thích được một số hiện tượng đơn giản

thường gặp trong thực tế về sóng âm; đề xuất được phương án đơn giản để hạn

chế tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ).

Chương 2: Âm học, sau bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn, sách Vật Lí lớp 7.
2
17.
18. 1  

Nhà cách âm

Hoạt động 2: Lắp ráp mô hình nhà cách âm

Hoạt động 3: Tiến hành thí nghiệm khảo sát khả năng cách âm đối

với các vật liệu khác nhau.

Lắp ghép Kết nối máy tính để điều khiển –   Sách STEM 7

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (Wilab, 02 cảm biến âm thanh, 02, cáp IE 1394)

–   Bộ kit “Nhà cách âm”

Chủ đề: Âm thanh

Nội dung: Độ to, độ cao của âm

(Lấy được ví dụ về vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém. – Giải thích được một số hiện tượng đơn giản

thường gặp trong thực tế về sóng âm; đề xuất được phương án đơn giản để hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ).

Chương 2: Âm học, sau bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn, sách Vật Lí lớp 7.
2
19.
20. 1 – Sách STEM 7 Chủ đề: Âm thanh

 

 

2 Nhà cách âm Hoạt động 4 + 5: Thuyết trình báo cáo sản phẩm + Thảo luận về các câu hỏi mở rộng Thuyết trình, Thảo luận –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (Wilab, 02 cảm biến âm thanh, 02, cáp IE 1394)

–   Bộ kit “Nhà cách âm”

Nội dung: Độ to, độ cao của âm

(Lấy được ví dụ về vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém. – Giải thích được một số hiện tượng đơn giản

thường gặp trong thực tế về sóng âm; đề xuất được phương án đơn giản để hạn

chế tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ).

Chương 2: Âm học, sau bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn, sách Vật Lí lớp 7.
21.
22. 1 Cuộc chạy đua sắc màu Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ cần tìm tòi, khám

phá,

Đọc tài liệu, Thảo luận –   Sách STEM 7

–   Máy chiếu, máy tính, slides.

Chủ đề: “Trao đổi Chất và chuyển hóa năng lượng” Nội dung: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở sinh vật
2 Hoạt động 2: Xây dựng các phương án thí

nghiệm

23.
24. 1 Cuộc chạy đua sắc màu Hoạt động 3: Lựa chọn phương án TN và tiến hành

TN

Tiến hành TN –   Sách STEM 7

–   Máy tính

–   Bộ dụng cụ “Cuộc chạy đua sắc màu”

Chủ đề: “Trao đổi Chất và chuyển hóa năng lượng” Nội dung: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở sinh

vật

 

 

2 Hoạt động 4: Đánh giá và điều chỉnh Thảo luận

trong nhóm

25.
 

26.

1 Cuộc chạy đua sắc màu Hoạt động 5: Báo cáo kết quả thí nghiệm Thuyết trình, Thảo luận –   Sách STEM 7

–   Máy tính

–   Bộ dụng cụ “Cuộc chạy đua sắc màu”

Chủ đề: “Trao đổi Chất và chuyển hóa năng lượng” Nội dung: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở sinh vật
2 Hoạt động 6: Mở rộng vấn

đề

27.
28. 1 Sự đa dạng của thế giới sống dưới kính hiển vi Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ cần tìm tòi, khám

phá

Đọc tài liệu, Thảo luận –   Sách STEM 7

–   Máy tính

–   Giấy A3

Chủ đề: “Trao đổi Chất và chuyển hóa năng lượng” Nội dung:

Trao đổi khí và trao đổi dinh dưỡng ở sinh vật.

Chương 1: Ngành Động Vật nguyên sinh.

Bài 03: Thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh.

2 Hoạt động 2: Xây dựng các phương án TN.
29.
30. 1 Sự đa dạng của thế giới sống

dưới

Hoạt động 3: Tiến hành TN Tiến hành TN –   Sách STEM 7

–   Máy tính

–   Giấy A3

–   Bộ dụng cụ “Sự đa dạng của thế giới sống dưới kính hiển vi”

Chủ đề: “Trao đổi Chất và chuyển hóa năng lượng” Nội dung:

Trao đổi khí và trao đổi dinh dưỡng ở sinh vật.

Chương 1: Ngành Động Vật nguyên sinh.

Bài 03: Thực hành quan sát

2

 

 

kính hiển vi một số động vật nguyên

sinh.

31.
32. 1 Sự đa dạng của thế giới sống dưới kính hiển vi Hoạt động 4: Báo cáo kết quả

, tìm hiểu mở rộng

Thuyết trình + Thảo luận –   Sách STEM 7

–   Máy tính

–   Giấy A3

–   Bộ dụng cụ “Sự đa dạng của thế giới sống dưới kính hiển vi”

Chủ đề: “Trao đổi Chất và chuyển hóa năng lượng” Nội dung:

Trao đổi khí và trao đổi dinh dưỡng ở sinh vật.

Chương 1: Ngành Động Vật nguyên sinh.

Bài 03: Thực hành quan sát một số động vật nguyên

sinh.

2
2

 

KHỐI LỚP 8

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT mới CT cũ
1.
2. 1 Quá trình chín sinh học HĐ 1: Tìm hiểu về cơ chế làm

chín Sinh học

HĐ 2: Xây dựng và lựa chọn phương án tiến hành TN

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi.

Thảo luận

–   Sách STEM 8

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

–   Giấy A3

Chủ đề “Acid – Base – pH – Oxide

– Muối” và Thang đo pH.

Nội dung:

– Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid – base của dung dịch.

– Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại

thực phẩm (đồ uống, hoa quả,…).

2
3.
4. 1 Quá trình chín sinh học HĐ 2: Tiến hành Thí nghiệm Tiến hành TN –   Máy tính có mạng internet

–   Thiết bị CMA (Wilab, Cảm biến pH, cáp IE 1394, điện cực pH)

Chủ đề “Acid – Base – pH – Oxide

– Muối” và Thang đo pH.

Nội dung:

2

 

 

–   Hộp kit “Quá trình chín sinh học”.

–   Sách STEM Lớp 8

-Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid – base của dung dịch.

– Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại thực phẩm (đồ uống, hoa quả,…). Chủ đề:

Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người.

Nội dung: Anh toàn vệ sinh thực phẩm

5.
6. 1 Quá trình chín sinh học HĐ 5: Thuyết trình báo cáo Các nhóm báo cáo sản phẩm của

nhóm mình

–   Máy tính có mạng internet

–   Thiết bị CMA (Wilab, Cảm biến pH, cáp IE 1394, điện cực pH)

–   Hộp kit “Quá trình chín sinh học”.

–   Sách STEM Lớp 8

Chủ đề “Acid – Base – pH – Oxide

– Muối” và Thang đo pH.

Nội dung:

-Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid –

base của dung dịch.

2 HĐ 6: Mở rộng Thảo luận

 

 

– Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại

thực phẩm (đồ uống, hoa quả,…)

7.
8. 1 Hệ thống chiếu sáng thông minh HĐ 1: Tìm hiểu về hệ thống chiếu

sáng thông minh

Tiến hành TN –   Sách STEM 8

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

–   Thiết bị CMA (CoachLabII, 1 cáp IE 1394, cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động)

–   Hộp kit “Hệ thống chiếu sáng thông minh)

Chủ đề “Kĩ thuật điện” trong CT Công nghệ. Chương II: Bản vẽ kĩ thuật.

Sau bài 15: Bản vẽ nhà

Chương VIII: Mạng điện trong nhà.

Sau bài 59: Thực hành thiết kế mạch điện

2 HĐ 2: Xây dựng phương án thiết kế hệ thống chiếu sáng Báo cáo, thuyết trình
9.
10. 1 Hệ thống chiếu sáng thông minh Hoạt động 3: Lắp ráp ngôi nhà thông minh (Mô hình nhà + Mạch điện) Lắp ghép –   Sách STEM 8

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

–   Thiết bị CMA (CoachLabII, 1 cáp IE 1394, cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động)

–   Hộp kit “Hệ thống chiếu sáng thông minh)

Chủ đề “Kĩ thuật điện” trong CT Công nghệ. Chương II: Bản vẽ kĩ thuật.

Sau bài 15: Bản vẽ nhà

Chương VIII: Mạng điện trong nhà.

2

 

 

Hoạt động 4: Kết nối mô hình với cảm biến và vận hành hệ thống Vận hành hệ thống tự động Sau bài 59: Thực hành thiết kế mạch điện
11.
12. 1 Hệ thống chiếu sáng thông minh HĐ 5: Thuyết

trình, báo cáo sản phẩm

Thuyết trình

 

 

Thảo luận

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (CoachLab II, cảm biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng, cảm biến nhiệt độ, cáp BT – 4mm, cáp IE 1394)

–   Hộp dụng cụ “Nhà kính thông minh”

–   Giấy A3

–   Bút chì

Chủ đề “Kĩ thuật điện” trong CT Công nghệ. Chương II: Bản vẽ kĩ thuật.

Sau bài 15: Bản vẽ nhà

Chương VIII: Mạng điện trong nhà.

Sau bài 59: Thực hành thiết kế mạch điện

2 Hoạt động 6: Mở rộng
13.
14. 1 Động cơ nhiệt mini Hoạt động 1: Tìm hiểu về các loại

động cơ nhiệt

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi –   Máy tính

–   – Hộp dụng cụ “Động cơ nhiệt”

–   Sách STEM 8

Chủ đề: Nhiệt

Nội dung: Sự nở vì nhiệt

Chương II, Sau bài 28: Động cơ nhiệt.
2 Hoạt động 2: Xây dựng và lựa chọn các phương án

khả thi

Thảo luận
15.

 

 

16. 1 Động cơ nhiệt mini Hoạt động 3: Tiến hành lắp ráp và chạy thử động cơ nhiệt mini Lắp ráp –   Sách STEM 8

–   Bộ dụng cụ “ Động cơ nhiệt mini”

Chủ đề: Nhiệt

Nội dung: Sự nở vì nhiệt

Chương II, Sau bài 28: Động cơ nhiệt.
2
17.
18. 1 Động cơ nhiệt mini Hoạt động 4:

Báo cáo và thuyết trình

Hoạt động 5: Mở rộng

Thuyết trình và Thảo luận –   Sách STEM 8

–   Bộ dụng cụ “ Động cơ nhiệt mini”

Chủ đề: Nhiệt

Nội dung: Sự nở vì nhiệt

Chương II, Sau bài 28: Động cơ nhiệt.
2
19.
20. 1 Chất chỉ thị tự nhiên Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ cần tìm tòi (Tạo ra chất chỉ thị, nhận biết môi trường axit, bazơ) Hoạt động 2:

Xây dựng và thiết kế các phương án thí nghiệm

Thuyết trình, Thảo luận –   Máy tính có mạng internet

–   Thiết bị CMA (Wilab, Cảm biến pH, cáp IE 1394, điện cực pH)

–   Hộp kit “Chất chỉ thị tự nhiên”.

–   Sách STEM Lớp 8

Chủ đề “Acid – Base – pH – Oxide

–  Muối” và Thang đo pH.

Nội dung:

-Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid – base của dung dịch.

–  Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại thực phẩm (đồ uống, hoa quả,…)

Chương V: Hidro – Nước

Sau bài 37: Axit – Bazơ – Muối.

2

 

 

21.
22. 1 Chất chỉ thị tự nhiên Hoạt động 3: Tiến hành thí nghiệm Tiến hành thí nghiệm –   Máy tính có mạng internet

–   Thiết bị CMA (Wilab, Cảm biến pH, cáp IE 1394, điện cực pH)

–   Hộp kit “Chất chỉ thị tự nhiên”.

–   Sách STEM Lớp 8

Chủ đề “Acid – Base – pH – Oxide

–  Muối” và Thang đo pH.

Nội dung:

-Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid – base của dung dịch.

–  Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại thực phẩm (đồ

uống, hoa quả,…)

Chương V: Hidro – Nước

Sau bài 37: Axit – Bazơ – Muối.

2
23.
24. 1 Chất chỉ thị tự nhiên Hoạt động 4: Lựa chọn phương án TN và tiến hành

TN

Thuyết trình Thảo luận Tiến hành thí nghiệm –   Máy tính có mạng internet

–   Thiết bị CMA (Wilab, Cảm biến pH, cáp IE 1394, điện cực pH)

–   Hộp kit “Chất chỉ thị tự nhiên”.

–   Sách STEM Lớp 8

Chủ đề “Acid – Base – pH – Oxide

–  Muối” và Thang đo pH.

Nội dung:

-Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid – base của dung dịch.

–  Tiến hành được một số thí nghiệm

2 Hoạt động 5: Mở rộng

 

 

đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại

thực phẩm (đồ uống, hoa quả,…)

25.
 

26.

1 Hành trình hòa tan và kết tinh Hoạt động 1: Xác định vấn đề và lựa chọn các phương án khả thi Thuyết trình, Thảo luận –   Sách STEM 8

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (Wilab, cảm biến nhiệt độ BT 01)

–   Bộ dụng cụ “Hành trình hòa tan và kết tinh”

Chủ đề: “Phản ứng hóa học” Nội dung:

Nồng độ dung dịch

Chương 6: Dung dịch

Sau bài 43 Pha chế dung dịch

2
27.
28. 1 Hành trình hòa tan và kết tinh Hoạt động 3: Tiến hành TN Đọc tài liệu, Thảo luận –   Sách STEM 8

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (Wilab, cảm biến nhiệt độ BT 01)

–   Bộ dụng cụ “Hành trình hòa tan và kết tinh”

Chủ đề: “Phản ứng hóa học” Nội dung:

Nồng độ dung dịch

Chương 6: Dung dịch

Sau bài 43 Pha chế dung dịch

2
29.
30. 1 Hành trình hòa tan và kết tinh Hoạt động 4:

Đánh giá và điều chỉnh

Thảo luận trong nhóm –   Sách STEM 8

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (Wilab, cảm biến nhiệt độ BT 01)

–   Bộ dụng cụ “Hành trình hòa tan và kết tinh”

Chủ đề: “Phản ứng hóa học” Nội dung:

Nồng độ dung dịch

Chương 6: Dung dịch

Sau bài 43 Pha chế dung dịch

2
31.

 

 

32. 1 Hành trình hòa tan và kết tinh HĐ 5: Báo cáo kết quả

HĐ 6: Mở rộng

Thuyết trình + Thảo luận –   Sách STEM 8

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (Wilab, cảm biến nhiệt độ BT 01)

–   Bộ dụng cụ “Hành trình hòa tan và kết tinh”

Chủ đề: “Phản ứng hóa học” Nội dung:

Nồng độ dung dịch

Chương 6: Dung dịch

Sau bài 43 Pha chế dung dịch

2

 

KHỐI LỚP 9

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT mới CT cũ
1.
2. 1 Đèn đổi màu HĐ 1: Xác

định vấn đề HĐ 2: Tìm

hiểu mạch điện

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi.

Thảo luận

–   Sách STEM 9

–   Bộ dụng cụ “Đèn đổi màu”

Chương trình Công nghệ 8:

Nội dung: Kĩ thuật điện: Vẽ và mô tả được sơ đồ khối của mạch điện điều khiển đơn giản

Chương trình KHTN 9: Chủ đề: Điện

Nội dung: Điện trở

Chương I: Điện học Sau bài 10: Biến trở

– Điện trở dung trong kĩ thuật (Sách Vật lí 9)

2
3.
4. 1 Đèn đổi màu HĐ 3: Hoàn thiện mạch điện điều khiển đèn LED Lắp ráp, hàn mạch điện. –   Sách STEM 9

–   Bộ dụng cụ “Đèn đổi màu”

Chương trình Công nghệ 8:

Nội dung: Kĩ thuật điện: Vẽ và mô tả được sơ đồ khối của mạch điện điều khiển đơn giản

Chương trình KHTN 9: Chủ đề: Điện

Nội dung: Điện trở

Chương I: Điện học Sau bài 10: Biến trở

– Điện trở dung trong kĩ thuật (Sách Vật lí 9)

2
5.

 

 

6. 1 Đèn đổi màu HĐ 4:

Thuyết trình báo cáo

Các nhóm báo cáo sản phẩm của nhóm

mình

–   Sách STEM 9

–   Bộ dụng cụ “Đèn đổi màu”

Chương trình Công nghệ 9:

Nội dung: Kĩ thuật điện: Vẽ và mô tả được sơ đồ khối của mạch điện điều khiển đơn giản

Chương trình KHTN 9: Chủ đề: Điện

Nội dung: Điện trở

Chương I: Điện học Sau bài 10: Biến trở

– Điện trở dung trong kĩ thuật (Sách Vật lí 9)

2 HĐ 5: Mở

rộng

Thảo luận
7.
8. 1 Đèn ngủ thông minh HĐ 1: Tìm

hiểu về đèn ngủ thông minh

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi.

Thảo luận

–   Sách STEM 9

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

–   Thiết bị CMA (CoachLabII, 1 cáp

IE 1394, 01 cảm

biến ánh sáng, 01 cảm biến chuyển động)

–   Hộp kit “Đèn ngủ thông minh”

Chương trình Công nghệ 9: Trải nghiệm nghề nghiệp

Nội dung: Lắp đặt mạch điện tiện ích trong gia đình sử dụng kit vi điều khiển ứng dụng

Sau bài 5: Thực hành nối dây điện (Sách Công nghệ 9)
2 HĐ 2: Xây

dựng phương án thiết kế đèn ngủ

9.
10. 1 Đèn ngủ thông minh Hoạt động 3: Lắp ráp đèn ngủ thông minh

Hoạt động 4: Kết nối mô

Lắp ghép –   Sách STEM 9

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

–   Thiết bị CMA (CoachLabII, 1 cáp

IE 1394, 01 cảm

biến ánh sáng, 01

Chương trình Công nghệ 9: Trải nghiệm nghề nghiệp

Nội dung: Lắp đặt mạch điện tiện ích trong gia đình sử dụng kit vi điều khiển ứng dụng

Sau bài 5: Thực hành nối dây điện (Sách Công nghệ 9)
2

 

 

hình với cảm biến và vận

hành hệ thống

Vận hành hệ thống tự động cảm biến chuyển động)

– Hộp kit “Đè)

11.
12. 1 Đèn ngủ thông minh HĐ 5:

Thuyết trình,

báo cáo sản phẩm

Thuyết trình

 

Thảo luận

–   Sách STEM 9

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

–   Thiết bị CMA (CoachLabII, 1 cáp

IE 1394, 01 cảm

biến ánh sáng, 01 cảm biến chuyển động)

–   Hộp kit “Đèn ngủ thông minh)

Chương trình Công nghệ 9: Trải nghiệm nghề nghiệp

Nội dung: Lắp đặt mạch điện tiện ích trong gia đình sử dụng kit vi điều khiển ứng dụng

Sau bài 5: Thực hành nối dây điện (Sách Công nghệ 9)
2 Hoạt động 6: Mở rộng
13.
14. 1 Pha chế và thử nghiệm chất khử trùng Hoạt động 1: Tìm hiểu về các chất khử

trùng

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi –   Sách STEM 9

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

–   Thiết bị CMA (WiLab, 1 cáp IE 1394, 01 cảm biến CO2)

–   Hộp kit “Pha chế và thử nghiệm chất khử trùng”

Chủ đề: Tiến Hóa

Nội dung: Chọn lọc tự nhiên

Phần:Sinh vật và môi trường

Chương I: Sinh vật và môi trường.

Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

2 Hoạt động 2: Xây dựng và lựa chọn các phương án thí nghiệm Thảo luận
15.

 

 

16. 1 Pha chế và thử nghiệm chất khử trùng Hoạt động 3: Tiến hành lắp ráp và chạy thử động cơ nhiệt mini Tiến hành TN –   Sách STEM 9

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

–   Thiết bị CMA (WiLab, 1 cáp IE 1394, 01 cảm biến CO2)

–   Hộp kit “Pha chế và thử nghiệm chất khử trùng”

Chủ đề: Tiến Hóa

Nội dung: Chọn lọc tự nhiên

Phần:Sinh vật và môi trường

Chương I: Sinh vật và môi trường.

Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

2
17.
18. 1 Pha chế và thử nghiệm chất khử trùng Hoạt động 4:

Xử lí và giải thích kết quả thí nghiệm

Thảo luận –   Sách STEM 9

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

–   Thiết bị CMA (WiLab, 1 cáp IE 1394, 01 cảm biến CO2)

–   Hộp kit “Pha chế và thử nghiệm chất khử trùng”

Chủ đề: Tiến Hóa

Nội dung: Chọn lọc tự nhiên

Phần:Sinh vật và môi trường

Chương I: Sinh vật và môi trường.

Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

2
19.
20. 1 Pha chế và thử nghiệm chất khử trùng Hoạt động 5: Thuyết trình, báo cáo kết quả TN

Hoạt động 6: Mở rộng

Thuyết trình, Thảo luận –   Sách STEM 9

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

–   Thiết bị CMA (WiLab, 1 cáp IE

1394, 01 cảm biến CO2)

Chủ đề: Tiến Hóa

Nội dung: Chọn lọc tự nhiên

Phần:Sinh vật và môi trường

Chương I: Sinh vật và môi trường.

Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

2

 

 

– Hộp kit “Pha chế và thử nghiệm chất

khử trùng”

21.
22. 1 Máy phát điện gió Hoạt động 1: Tìm hiểu về mô hình máy phát điện gió Hoạt động 2: Thiết kế mô hình máy phát điện gió. Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi, thảo luận –   Máy tính có mạng internet

–   Thiết bị CMA (Wilab, Cảm biến hiệu điện thế, cảm biến dòng điện)

–   Hộp kit “Máy phát điện gió”.

–   Sách STEM Lớp 9

Chủ đề “Điện” Nội dung:

Năng lượng của dòng điện và công suất điện”

Chủ đề: “Điện từ”, Nội dung “Cảm ứng điện từ” Chủ đề:

Năng lượng với cuộc sống, Nội dung “Năng lượng tái tạo”.

Chương IV: Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, sau bài 62: Điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân.
2
23.
24. 1 Máy phát điện gió Hoạt động 3: Lắp ráp mô hình máy phát điện gió

+ Tiến hành TN

Lắp ráp

+ Tiến hành TN

–   Máy tính có mạng internet

–   Thiết bị CMA (Wilab, Cảm biến hiệu điện thế, cảm biến dòng điện)

–   Hộp kit “Máy phát điện gió”.

–   Sách STEM Lớp 9

Chủ đề “Điện” Nội dung:

Năng lượng của dòng điện và công suất điện”

Chủ đề: “Điện từ”, Nội dung “Cảm ứng điện từ” Chủ đề:

Năng lượng với cuộc sống, Nội dung “Năng lượng tái tạo”.

Chương IV: Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, sau bài 62: Điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân.
2
25.

 

 

 

26.

1 Máy phát điện gió Hoạt động 4: Báo cáo kết quả

Hoạt động 5: Mở rộng

Thuyết trình, Thảo luận –   Máy tính có mạng internet

–   Thiết bị CMA (Wilab, Cảm biến hiệu điện thế, cảm biến dòng điện)

–   Hộp kit “Máy phát điện gió”.

–   Sách STEM Lớp 9

Chủ đề “Điện” Nội dung:

Năng lượng của dòng điện và công suất điện”

Chủ đề: “Điện từ”, Nội dung “Cảm ứng điện từ” Chủ đề:

Năng lượng với cuộc sống, Nội dung “Năng lượng tái tạo”.

Chương IV: Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, sau bài 62: Điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân.
2
27.
28. 1 Chất tẩy rửa Hoạt động 1: Tìm hiểu về các loại chất tẩy rửa

Hoạt động 2:

Xây dựng các phương án TN

Đọc tài liệu, Thảo luận –   Sách STEM 9

–   Máy tính

Chủ đề: Lipid (Lipit) – Carbohydrate (cacbohiđrat) – Protein” Nội dung: – Lipid (lipid) và chất béo

(công thức tổng quát của chất béo đơn giản là (R– OO)3C3H5,.

– Trình bày được tính chất vật lí của chất béo (trạng thái, tính tan) và tính chất hoá học (phản ứng xà phòng hoá). Viết

được phương trình hoá học xảy ra

Chương 6: Dẫn xuất của HidroCarbon Polime

Sau bài 47: Chất béo, sách Hóa học 9.

2
29.
30. 1 – Sách STEM 9

 

 

2 Chất tẩy rửa Hoạt động 3: Tiến hành TN Tiến hành TN –   Máy tính

–   Thiết bị CMA (Wilab, cảm biến pH. Điện cực pH, dd chuẩn hóa, cáp BT)

–   Bộ dụng cụ “Chất tẩy rửa”

Chủ đề: Lipid (Lipit) – Carbohydrate (cacbohiđrat) – Protein” Nội dung: – Lipid (lipid) và chất béo

(công thức tổng quát của chất béo đơn giản là (R– OO)3C3H5,.

– Trình bày được tính chất vật lí của chất béo (trạng thái, tính tan) và tính chất hoá học (phản ứng xà phòng hoá). Viết được phương trình hoá

học xảy ra

Chương 6: Dẫn xuất của HidroCarbon Polime

Sau bài 47: Chất béo, sách Hóa học 9.

31.
32. 1 Chất tẩy rửa HĐ 5: Báo

cáo kết quả HĐ 6: Mở

rộng

Thuyết trình + Thảo luận –   Sách STEM 9

–   Máy tính

–   Thiết bị CMA (Wilab, cảm biến pH. Điện cực pH, dd chuẩn hóa, cáp BT)

–   Bộ dụng cụ “Chất tẩy rửa

Chủ đề: Lipid (Lipit) – Carbohydrate (cacbohiđrat) – Protein” Nội dung: – Lipid (lipid) và chất béo

(công thức tổng quát của chất béo đơn giản là (R– OO)3C3H5,.

– Trình bày được tính chất vật lí của chất béo (trạng thái, tính tan) và tính chất hoá học (phản ứng xà phòng hoá). Viết

Chương 6: Dẫn xuất của HidroCarbon Polime

Sau bài 47: Chất béo, sách Hóa học 9.

2

 

 

được phương trình hoá

học xảy ra.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *